Skip to content

Mandag 13. november 2017 hadde vi gleden av å få et gjensyn med Sjef for Forsvarets Sanitet, kontreadmiral Jan Sommerfelt-Pettersen. Sist gang Sommerfelt-Pettersen gjestet Oslo Militære Samfund var i egenskap som nyutnevnt sjef for FSAN for fire år siden.

Fotos: Magnus Hegland/Forsvaret 

Admiralen tok oss igjennom en grundig orientering rundt status og utfordringer for FSAN. Den skarpe lytter vil merke seg poengene rundt kapasiteter som er ganske så unike for FSAN.

FSAN i OMS.
Foto: : Magnus Hegland/Forsvaret

** Liker du våre podcaster, setter vi pris på din rangering/stemme og eventuelle anbefaling i iTunes.

Christiania Militære Samfund ble stiftet 1. mars 1825 av en gruppe subalterne offiserer. I 1925 ble navnet endret fra Christiania Militære Samfund til Oslo Militære Samfund (OMS). Samfundet har i dag over 1400 medlemmer. Du kan lese mer om medlemskap og hvordan du søker om dette her .

På vår hjemmeside finner du oversikt over kommende arrangementer samt tidligere gjennomførte foredrag og podcaster. Du finner også relevant informasjon knyttet til Oslo Militære Samfund og medlemskap, samt vår stolte historie.

Formann i Oslo Militære Samfund er oberstløytnant Bjørn Aksel Sund. 

Neste ukes kommer Sjef Luftforsvaret til Oslo Militære Samfund. Mer om dette her.

Foredrag i Oslo Militære Samfund
mandag 20. januar 2014

RESYMÉ

Kontreadmiral Jan Sommerfelt-Pettersen, Sjef FSAN

«STATUS I SANITETEN – OG VEIEN VIDERE»

 

Sanitetens hovedoppgave er å tilrettelegge for at operative sjefer kan gjennomføre sine oppdrag med minst mulig begrensninger fra sykdom eller skade.

Sjef Forsvarets Sanitet har som oppgave å utøve medisinsk fagmyndighet i Forsvaret og styrkeprodusere. Fokus på sanitet er blitt sterkt økende, og taps- og skade-toleransen i internasjonale operasjoner er ikke spesielt høy. Mediaene er umiddelbart på plass, følger nøye utviklingen og sprer det ut over nettet. Dette stiller ytterligere krav til å levere en sanitetskjede med den riktige kompetansen og materiellet. Det norske samfunn gir – heldigvis – forholdsvis liten eksponering for den type skader vi opplever i væpnete konflikter, som gjør at Forsvaret må besørge deler av denne utdannelsen selv. Det kan skje i form av kursing og hospitering i relevante områder andre steder i verden.

Historisk sett har utviklingen av den sivile behandlingen av skader fulgt erfaringer militærmedisinerne har gjort i krig og konflikter. Nyutvikling har vi også flere eksempler på fra Irak og Afghanistan. Samarbeidet til det sivile helsevesen er vesentlig for å oppnå best mulig resultat, og det vil bli lagt vekt på å forsterke samarbeidet. Man må se på totalstrukturen på personell-siden. Forsvaret er avhengig av å ha oppdatert fagpersonell til våre oppsetninger, samtidig som vi selv i svært liten grad er i stand til å gi dem det i fredstid. Disse må holdes oppdatert gjennom jevnlig arbeid i det sivile helsevesenet, og kunne avgis til Forsvaret ved behov. Det siste er ikke uproblematisk for helsevesenet, og ytterligere samarbeid bør inngås.

Norge har et lite og sårbart Forsvar – for lite hevdes det ofte. Slitasjen på personellet i forhold til stadige deployeringer har vært høy. Dette har også rammet Saniteten hardt, og vi har mistet kompetent og viktig personell ut av organisasjonen grunnet dette. FSAN vil øke fokus på rekruttering og personellbehandling ytterligere, for å ivareta vår viktigste ressurs, og gjøre karriereløp noe mer forutsigbart og familievennlig.

Vi opplever et øket fokus på oppfølging av veteraner, hvor flere kommuner har tatt initiativ og gjort gode grep for å bedre situasjonen. FSAN har et høyt fokus på at norske veteraner skal ha et så bra tilbud som mulig, og få den respekt og anerkjennelse de har fortjent.

Samarbeidet med Forsvarsgrenene skal bedres ytterligere, og FSAN ønsker å støtte med adekvate ressurser der våpengrenene har behov, både i forhold til sykestuedriften og kompetanseoppbygging.

Forsvaret er lite og profesjonaliseres stadig. FSAN følger denne utviklingen, og vil ha fokus på å levere til de forpliktelser Forsvaret krever, både innen enheter, enkelt personell, materiell og konsepter. Sjef FSAN vil utøve sin fagmyndighet, og gi føringer og støtte til organisasjonen. Militærmedisin som fag skal bli styrket, gjennom intern fokus og samarbeid til andre lands militære sanitet og det sivile helsevesen.