Dette er et utdannings-, reise- og informasjonsstipend som har til formål å yte ett eller flere stipend på inntil NOK 50 000 i forbindelse med militære studier. Søknadsfrist er 1. februar og 1. oktober.

Studiene skal være innen bachelor-, master- eller doktorgradsarbeid til norske offiserer eller spesialistbefal,  og/eller til formidling av artikler i publikasjoner og fagtidsskrifter.

Stipendet forutsettes nyttet til aktiviteter til støtte for militære studier for å:

  • Studere forhold som kan øke offiserers og spesialistbefals alminnelige eller spesielle kunnskaper om totalforsvaret, krigsvitenskap eller krigskunst, og som ikke dekkes av andre offentlige bevilgninger eller offentlige utdanningslegater, eller
  • Foreta krigshistoriske studier, eller
  • Foreta studier for videreutdanning i språk eller i annen kulturell retning som er slik at den må anses som nødvendig eller ønskelig  i det militære yrket.

Annet:

Stipendiatene skal etter avsluttet aktivitet avgi rapport til legatstyret. Stipendet utbetales umid- delbart før aktiviteten begynner, og normalt ikke senere enn 7 måneder etter tildeling.

Betingelser for å søke:

Du må være norsk offiser eller spesialistbefal.

Søknaden stiles til

Oslo Militære Samfund,
Myntgata 3, 0151 Oslo,
merket Major Henry Aargaards legat, og må inneholde:

  • Beskrivelse av tiltaket det søkes midler til.
  • Begrunnelse av tiltakets relevans opp mot legatets formål og forutsetning.
  • Fremdriftsplan og når tiltaket planlegges gjennomført.
  • Budsjett over kostnader.

Det er viktig at søkeren har en realistisk og detaljert kostnadsoversikt. Beløpet det søkes om skal reflektere faktiske kostnader knyttet til gjennomføringen.

Søknadsfrist: 1. februar og 1. oktober.

Se også Forsvaret.no