Skip to content
Anno 1825

Lov for Oslo Militære Samfund

Revidert og oppdatert 15. april 2024

§ 1. Navn

Samfundets navn er «Oslo Militære Samfund». Det har sete i Oslo.

§ 2. Formål

Samfundets formål er å utdype interessen for og kunnskap om totalforsvaret og de militære vitenskaper gjennom foredrag, diskusjoner og utgivelse av Norsk Militært Tidsskrift, samt å fremme kameratskap mellom offiserer, befal og forsvarsinteresserte gjennom selskapelig samvær.

§ 3. Medlemmer

Samfundet har disse kategorier medlemmer: – alminnelige medlemmer, æresmedlemmer og innbudte medlemmer. I tillegg finnes bedriftsmedlemskap.

Alminnelig medlemmer.

a. Norske offiserer og spesialistbefal.

b. Norske sivile embetsmenn og tjenestemenn tilknyttet Forsvaret.

c. Andre personer som det er i Oslo Militære Samfunds særlige interesse å knytte til seg.

Søknader om medlemskap skal ledsages av anbefaling fra to alminnelige medlemmer. Søknader avgjøres av Direksjonen. Alminnelige medlemmer har stemmerett i Samfundets anliggender og er valgbare i Samfundets tillitsverv.

Bedriftsmedlemskap

Utvalgte bedrifter eller firma som vurderes å kunne støtte Samfundets formål, kan inviteres av Direksjonen til å tegne bedriftsmedlemskap.

Deltakelse i OMS sine organer er personlig, og bedriftsmedlemmers deltakelse i organene begrenses til én stemme pr medlemskap i Generalforsamlingen. Direksjonen fastsetter øvrige vilkår for bedriftsmedlemskap.

Æresmedlemmer

En person som har gjort seg særlig fortjent kan utnevnes til æresmedlem av Samfundet med samme rettigheter som alminnelige medlemmer. Æresmedlemmer innvoteres av Generalforsamlingen med 2/3 flertall etter forslag fra Representantskapet.

Innbudte medlemmer

Representantskapet kan etter forslag fra Direksjonen, med 2/3 flertall innvotere som innbudte medlemmer av Samfundet, personer som har gjort seg fortjent til dette. Innbudte medlemmer har stemmerett og er valgbare til Samfundets tillitsverv, hvis de tilfredsstiller betingelsene for alminnelig medlemskap.

§ 4. Samfundets organer:

a) Direksjonen.

b) Representantskapet.

c) Generalforsamlingen.

d) Revisor.

§ 5. Direksjonen

Direksjonen består av formann og ni direksjonsmedlemmer. De velges av generalforsamlingen for en periode på to år, idet fem trer ut hvert år. Alle forsvarsgrener bør være representert. Formannen skal ha majors (tilsvarende) eller høyere grad og velges særskilt. Direksjonen er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede.

Direksjonen leder driften av Samfundet. Den ansetter intendant, redaktør for Norsk Militært Tidsskrift, og Samfundets øvrige funksjonærer. Den fastsetter program for møtene og har tilsyn med og ansvaret for vedlikehold og ivaretakelse av bygningen og Samfundets øvrige eiendeler. Formannen, eller i dennes fravær, ett av Direksjonens øvrige medlemmer, leder møtene. Formannen, eller i dennes fravær, et direksjonsmedlem sammen med intendanten, forplikter Samfundet. Direksjonen skal innen 15. februar forelegge Representantskapet beretning om Samfundets og Norsk Militært Tidsskrifts drift i det foregående år med reviderte regnskaper, samt forslag til budsjett for inneværende år. Over Direksjonens forhandlinger føres protokoll.

Direksjonen er OMS’ styre og registreres som dette i offentlige registre.

§ 6. Representantskapet

Representantskapet velges av Generalforsamlingen og består av 15 medlemmer. Alle forsvarsgrener skal være representert. De velges normalt for to år ad gangen. Av medlemmene skal minst halvparten være stadig tjenestegjørende i Forsvarsdepartementet eller underliggende etater. Valgkomiteen skal fremme forslag til medlemmer med en rimelig fordeling på de forskjellige gradsnivå.

Representantskapet velger ordfører og viseordfører blant de medlemmer som har majors/orlogskapteins eller høyere grad. Videre velger det en tilsynskomité for Norsk Militært Tidsskrift og blant sine medlemmer to desisorer og ett varamedlem. Representantskapet er beslutningsdyktig når minst seks medlemmer er til stede. Representantskapet fører tilsyn med at Samfundets formål fremmes i samsvar med lovene og Generalforsamlingens og Representantskapets beslutninger, og herunder:

a) Gjennomgår årsberetning og regnskap for Samfundet, herunder fondsregnskapene.

b) Gjennomgår årsberetning og regnskap for Norsk Militært Tidsskrift.

c) Behandler Tilsynskomiteens og desisorenes beretninger.

d) Behandler Direksjonens forslag til budsjetter for inneværende år for Samfundet og for Norsk Militært Tidsskrift.

e) Treffer avgjørelser om opptagelse av pantelån.

f) Gir regler for Tilsynskomiteens sammensetning og oppgaver.

g) Godkjenner statutter for Samfundets fonds.

h) Behandler øvrige saker som Direksjonen forelegger.

Saker som er underkastet votering avgjøres ved simpelt flertall med unntagelse av beslutning om fratakelse av medlemskap, jfr § 12a. I tilfelle av stemmelikhet gjør ordførerens stemme utslaget. Over Representantskapets forhandlinger føres protokoll. Samfundets intendant er sekretær. Direksjonen deltar i Representantskapets møter, dog uten stemmerett. Representantskapet kan bestemme at Direksjonen ikke skal innkalles eller skal utelukkes ved behandling av enkelte saker.

§ 7. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen, som er Samfundets høyeste myndighet, ledes av Representantskapets ordfører eller i dennes fravær av dets viseordfører. Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av april måned, og innkalles av Direksjonen med minst tre ukers varsel og ved oppslag i Samfundets bygning. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være innsendt til Direksjonen før 1. februar, og må enten følge innkallelsen eller nevnes i denne med opplysninger om hva forslaget gjelder og at dokumentene ligger til ettersyn i Samfundets lokaler. Den ordinære generalforsamling skal:

a) Behandle årsberetning for Samfundet og Norsk Militært Tidsskrift.

b) Behandle årsregnskap for Samfundet og Norsk Militært Tidsskrift.

c) Skriftlig velge formann, direksjonsmedlemmer og representantskapsmedlemmer for to år, samt revisor og valgkomité på tre medlemmer med varamedlemmer for ett år.

d) Fastsette kontingent.

For at Generalforsamlingen skal være lovlig satt, må minst 50 stemmeberettigede medlemmer være tilstede, eller hvis medlemstallet går under 300, minst 1/6 av antall stemmeberettigede medlemmer. Er ikke dette tilfelle, avholdes ny generalforsamling to uker senere. Denne er beslutningsdyktig selv om det ovenfor foreskrevne antall ikke møter. Saker avgjøres med simpelt flertall når intet annet er bestemt i lovene. I tilfelle av stemmelikhet, gjør møteleders stemme utslaget.

Lovendringer

Lovendringsforslag må oppnå 2/3 flertall.

Endringer i § 1, § 2 og § 13 kan bare skje etter de regler som er fastsatt i § 13 4. ledd om oppløsning.

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling holdes etter beslutning av Direksjonen eller Representantskapet, eller når minst 30 stemmeberettigede medlemmer skriftlig forlanger det. For innkallelse til og avstemning på ekstraordinær generalforsamling gjelder de samme bestemmelser som for ordinær generalforsamling. Bare saker som er nevnt i innkallelsen kan behandles.

§ 8. Revisor

Revisor, som bør være statsautorisert, velges av og rapporterer til Generalforsamlingen.

§ 9. Samfundets funksjonærer

a) Intendant, som er OMS’ daglige leder og registreres som dette i offentlige registre.

b) Redaktør av Norsk Militære Tidsskrift.

c) Andre etter Direksjonens bestemmelse.

§ 10. Kontingent

a) Alminnelige medlemmer betaler normalt full kontingent. Medlemmer som bor så langt fra Oslo at de ikke kan delta regelmessig i Samfundets møter, og kadetter, betaler en redusert kontingent.

b) Æresmedlemmer og innbudte medlemmer betaler ingen kontingent.

c) Bedriftsmedlemmer betaler særskilt kontingent.

§11. Adgang til Samfundet

Alle medlemmer har adgang til Samfundets møter og klubblokaler. Tilreisende medlemsberettigede offiserer og spesialistbefal har adgang til Samfundets møter og klubblokaler for et tidsrom av inntil to måneder uten å være medlem. Hvert medlem kan ta med en gjest til møtene. Medlemmet har da ansvaret for gjesten.

§12. Alminnelige bestemmelser

a) Handler et medlem mot Samfundets lover og bestemmelser eller viser uverdig oppførsel, kan vedkommende strykes som medlem. Beslutning herom treffes av Representantskapet med 2/3 flertall etter innstilling fra Direksjonen og etter at vedkommende har hatt anledning til å uttale seg skriftlig.

b) Nyvalgte tillitsmenn begynner sin virksomhet 1 mai.

c) Utmelding kan bare skje skriftlig.

d) Regnskapsåret følger kalenderåret.

e) Samfundet holder normalt ukentlige møter i tiden oktober/april.

f) Samfundets stiftelsesdag (1 mars) skal minnes ved selskapelig samvær.

§ 13 Oppløsning

Oslo Militære Samfund kan oppløses dersom en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med minst 50 medlemmer til stede, eller hvis medlemstallet går under 300, minst 1/6 av antall stemmeberettigede medlemmer og med ¾ flertall, finner at foreningens virksomhet ikke lenger kan drives i samsvar med formålsparagrafen (§ 2). Blir oppløsningen vedtatt med minst ¾ flertall, innkalles til ekstraordinær generalforsamling minst 3 og maksimalt 6 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket gjentas med minst 50 medlemmer til stede, eller hvis medlemstallet går under 300, minst 1/6 av antall stemmeberettigede medlemmer og med ¾ flertall.

Dersom generalforsamlingen vedtar oppløsning, skal den fatte vedtak om disponering av foreningens midler. Disse skal tildeles en organisasjon eller institusjon som skal forestå avviklingen. Disse skal tildeles en organisasjon eller institusjon som har et formål samsvarende med Oslo Militære Samfunds. Det skal velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Direksjonen kan velges til avviklingsstyre om intet annet valg foretas.

Ingen medlemmer har krav på Samfundets midler eller andel av disse.

Endringer i denne paragrafen krever 2/3 flertall av to påfølgende generalforsamlinger (ordinære eller ekstraordinære) med minst 3 måneder mellom hver.