Skip to content
Anno 1825

Major Henry Aargaards legat

Major Henry Aargaards legat er et utdannings-, reise- og informasjonsstipend til støtte for norske offiserers og spesialistbefals militære studier.

Søk om stipend fra Major Henry Aargaards legat her

Formål

Å yte ett eller flere stipend på inntil kr 50 000 i forbindelse med militære studier innen bachelor-, master- eller doktorgradsarbeid til norske offiserer eller spesialistbefal, og/eller til formidling av artikler i publikasjoner og fagtidsskrifter.

Stipendet forutsettes nyttet til aktiviteter til støtte for militære studier for å:
  1. Studere forhold som kan øke offiserers og spesialistbefals alminnelige eller spesielle kunnskaper om totalforsvaret, krigsvitenskap eller krigskunst, og som ikke dekkes av andre offentlige bevilgninger eller offentlige utdanningslegater, eller
  2. Foreta krigshistoriske studier, eller
  3. Foreta studier for videreutdanning i språk eller i annen kulturell retning som er slik at den må anses som nødvendig eller ønskelig i det militære yrket.

Annet

Stipendiatene skal etter avsluttet aktivitet avgi rapport til legatstyret. Stipendet utbetales umiddelbart før aktiviteten begynner, og normalt ikke senere enn 7 måneder etter tildeling.

Betingelser for å søke

Være norsk offiser eller spesialistbefal.

Søkeren må redegjøre for følgende i søknadsskjemaet:

  • Beskrivelse av tiltaket det søkes midler til.
  • Begrunnelse av tiltakets relevans opp mot legatets formål og forutsetning.
  • Fremdriftsplan og når tiltaket planlegges gjennomført.
  • Budsjett over kostnader. Det er viktig at søkeren har en realistisk og detaljert kostnadsoversikt. Beløpet det søkes om skal reflektere faktiskekostnader knyttet til gjennomføringen.

Søknadsskjema