Skip to content

Norsk Militært Tidsskrifts prisoppgave

Har du en tekst om en militær problemstilling liggende? NMT minner om prisoppgaven, med frist for innlevering 1. desember. Besvarelsen sendes til redaktøren for NMT via epost innen 1. desember (nmt@oslomilsamfund.no).

NMT ser etter prisoppgaver som er velskrevet og som representerer en original tilnærming til et aktuelt emne. Oppgaven kan bygge på egne primærkilder eller på anerkjent litteratur innen fagfeltet. Alle påstander og faktaopplysninger skal være dokumentert og etterprøvbare gjennom allment tilgjengelige og pålitelige kilder. 

Teksten bør inneholde en innledning som gir en presis beskrivelse av det emne forfatteren ønsker å belyse, eventuelt en beskrivelse av metoder som er brukt i innsamling og analyse av data, og en drøftingsdel hvor relevante forhold ved saksfeltet drøftes på en balansert måte. 

Drøftingen skal munne ut i en konklusjon som på en klar og overbevisende måte trekker slutninger basert på den forutgående drøftingen. Det legges stor vekt på at oppgaven er tematisk avgrenset på en hensiktsmessig måte, at den har en klar problemstilling, og at konklusjonen svarer på problemstillingen på en utfyllende måte. Teksten skal tilfredsstille normale krav til kildehenvisninger og inneholde en oversikt over litteratur som er benyttet. Oppgavens lengde bør ikke overstige 60.000 tegn med mellomrom, og må gjerne være kortere. 

Besvarelsen må utarbeides av én person, og må ikke ha vært publisert tidligere. Det skal heller ikke fremgå av teksten hvem som har skrevet den. (Tilsynskomiteen skal ikke vite hvem forfatteren er før etter at bedømmelsen er foretatt.) 

Godkjent besvarelse kan av Tilsynskomiteen premieres med stipend og Norsk Militært Tidsskrifts Prismedalje som ble innstiftet i 1861, og er tillatt båret til uniform. Prisutdeling skjer i forbindelse med den årlige feiringen av Oslo Militære Samfunds stiftelse. 

Vil du lese mer?

Du må være logget på for å få tilgang. Logg inn eller søk om medlemskap her.

Bli medlem av Oslo Militære Samfund

  • Tilgang til flott program med aktuelle foredrag, selskaper og aktiviteter.
  • Norsk Militært Tidsskrift vederlagsfritt tilsendt i posten og på nett.
  • Medlemsrabatt på private selskaper i Samfundsbygningen.

Allerede medlem av Oslo Militære Samfund eller abonnent på Norsk Militært Tidsskrift? Da er digital tilgang inkludert i ditt medlemskap eller abonnement. Aktiver tilgangen her eller logg inn.